Polityka Prywatności serwisu Adpeak.pl

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej, zwłaszcza podczas korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.adpeak.pl ,a także danych podawanych w trakcie kontaktu telefonicznego z Adpeak.

W związku z  obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”) informujemy, że:

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Wojciech Morawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adpeak Wojciech Morawski, ul. Kabacki Dukt 14/96, 02-798 Warszawa, NIP 9512426379.

Z administratorem możesz skontaktować się tradycyjnie na adres biura: ul. Dominikańska 21B, 02-738 Warszawa , telefonicznie pod nr telefonu +48 732 049 668, +48 732 186 315 lub elektronicznie za pomocą adresu mailowego info@adpeak.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Instalacja plików ,,cookies”Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
Bieżący kontakt z klientamiArt. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Obowiązki wynikające z powszechnie obowiązującego prawa w tym przepisów podatkowychArt. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Działania marketingowe własnych produktów lub usług  bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Kontakt przed zawarciem umowy w celu przedstawienia i dostosowania oferty, uzgodnienia warunków świadczenia usług, odpowiedź na wszelkie reklamacje oraz uwagi
Art. 6 ust 1 pkt f) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przekazywanie danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Adpeak (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych oraz usługi prawne), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych informujemy że:

W przypadku realizacji umowy, dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to wymagane przepisami prawa. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń, wszelkie dane jesteśmy zobowiązani przetwarzać wobec przedsiębiorców 3 lata oraz osób fizycznych 6 lat od dnia rozwiązania współpracy.

Dane  dotyczące pochodzące z przepisów podatkowych w tym faktury za usługi, będziemy przetwarzali przez 5 lat od końca roku obrotowego w którym została opłacona faktura.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane przez okres do momentu złożenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez rok od przesłania odpowiedzi na pytania.

Przysługujące Pani/Panu prawa wynikające z RODO

Aby skutecznie dochodzić swoich praw, należy skontaktować się z administratorem zgodnie ze sposobem który jest podany powyżej w informacji dotyczącej administratora danych.

  • Jeżeli podane dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych – może Pani/Pan żądać udzielenia informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe a jeśli ma to miejsce dostępu do nich oraz udzielenia informacji określonych w art. 15 RODO.
  • Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16 RODO.
  • Posiada Pani/Pan  prawo do żądania od nas usunięcia Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym w art. 17 RODO,
  • Posiada  Pani/Pan prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO.
  • Posiada Pani/Pan prawo do przeniesienia danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.
  • Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust 1 pkt f) RODO) Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
  • Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych:

Podanie danych jest warunkiem umożliwienia kontaktu i/lub zawarcia umowy. W przypadku ich braku, nie będziemy mogli zrealizować zlecenia. W pozostałym zakresie np. chęci skomentowania artykułu na blogu, przekazanie danych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne do zamieszczenia komentarza.

Możesz też skorzystać z logowania do platformy Disqus który jest deweloperem rozwiązania umożliwiającego zalogowanie się poprzez wtyczki: Meta (Facebook), Twitter, Google lub Disqus w celu komentowania bloga. Wtedy udostępniasz swoje dane do innego administratora. Wszystkie informacje dotyczące prywatności znajdują się na stronie Disqus Privacy Policy | Disqus .

Informację o profilowaniu:

Adpeak nie korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania o którym mowa w art.22 ust 1 i 4 RODO.

Informacja dotycząca ciasteczek

Strona posiada możliwość skorzystania z plików ,,cookies”. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. W tym celu wprowadziliśmy specjalny banner, pozwalający wyrazić sprzeciw przed instalacją plików śledzących na Pani/Pana urządzeniu końcowym. Aby wyrazić sprzeciw, po kliknięciu w ,,szczegóły” lub ,,personalizuj” ma Pani/Pan możliwość odmowy wszystkich plików cookies innych niż niezbędne. Poniżej udostępniamy adresy trzech najpopularniejszych przeglądarek, w celu zasięgnięcia szczegółowej wiedzy na temat ciasteczek i ich usunięcia:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla

Opera

Safari

Dzielimy pliki cookie na niezbędne (do których nie potrzebna jest zgoda i nie ingeruje w żaden sposób w prywatność internauty) oraz na te dla których potrzebujemy wyraźnej zgody np. odebranej podczas akceptacji banneru na pliki cookies.

W każdej chwili, może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies np. przez usunięcie w przeglądarce plików cookies pochodzących ze strony Adpeak.pl. W następstwie przy kolejnym wejściu na stronę internetową, będzie można jeszcze raz zaznaczyć zgodę na pliki cookies lub jej odmówić. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług.

    Napisz do nas.